Janusz Śniadek wziął udział w wojewódzkiej konferencji-debacie organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Wojewodę Pomorskiego, która odbyła się dzisiaj na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W imieniu organizatorów gości konferencji powitali Monika Kończyk – Pomorski Kurator Oświaty i dr Przemysław Banasik – Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, zaś wystąpienie inaugurujące wygłosił gospodarz miejsca, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. UG dr hab. Jakub Stelina.

Przedmiotem dyskusji, w której wzięli udział reprezentanci środowisk oświatowych, prawniczych, psychologowie, przedstawiciele inspekcji pracy oraz związków zawodowych, były zagadnienia praw i obowiązków, które spoczywają i przynależą wszystkim podmiotom tworzącym system edukacji, a więc dyrektorom szkół (oraz innych placówek edukacyjnych), nauczycielom, rodzicom/opiekunom i uczniom. Wydarzenie zostało skierowane do przedstawicieli organów prowadzących szkoły, dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów, działaczy związków zawodowych, ekspertów z obszaru edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz innych zainteresowanych stron. Jest to jednocześnie kolejny projekt realizowany we współpracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Sądu Okręgowego w Gdańsku na rzecz kształtowania świadomości i kultury prawnej w pomorskich szkołach. Konferencja stanowiła element dyskusji nad kształtem przyszłego prawa oświatowego, zaś wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. kwestie związane z edukacją prawną (zarówno kadry nauczycielskiej, jak i młodzieży szkolnej) oraz wykorzystaniem mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów.

źródło: gdansk.so.gov.pl