Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy omówiła m.in. problem chorób zawodowych i związanych z pracą. Według danych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w 2015 r. zanotowano w Polsce 2 094 przypadki chorób zawodowych. Najwięcej z nich stanowiły: choroby zakaźne lub pasożytnicze, pylice płuc, przewlekłe choroby narządu głosu oraz obwodowego układu nerwowego. Z danych Instytutu wynika, że zapadalność na choroby zawodowe systematycznie maleje.

Podczas obrad przyjęto stanowiska w sprawie programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w roku bieżącym. Posiedzenie poświęcono sprawom formalnym, w tym m.in. zaopiniowaniu kandydatury Dariusza Mińkowskiego na zastępcę Głównego Inspektora Pracy.

źródło: sejm.gov.pl